School Code School Name - English Version School Name - Irish Version
0000 Unassigned School
S003 UCD School of Archaeology Scoil na Seandálaíochta UCD
S005 UCD School of Art History & Cultural Policy Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúrtha UCD
S006 UCD School of Biology & Environmental Science Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD
S007 UCD School of Biomolecular & Biomedical Science Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis UCD
S008 UCD School of Business An Scoil Ghnó UCD
S009 UCD School of Chemical & Bioprocess Engineering Scoil na hInnealtóireachta Ceimicí agus Bithphróisis UCD
S010 UCD School of Chemistry Scoil na Ceimice UCD
S011 UCD School of Classics Scoil na gClasaicí UCD
S012 UCD School of Computer Science Scoil na Ríomheolaíochta UCD
S013 UCD School of Economics Scoil na hEacnamaíochta UCD
S014 UCD School of Education Scoil an Oideachais UCD
S016 UCD School of English, Drama & Film Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta UCD
S017 UCD School of Geography Scoil na Tíreolaíochta UCD
S018 UCD School of Earth Sciences Scoil na nDomhaneolaíochtaí UCD
S019 UCD School of History Scoil na Staire UCD
S020 UCD School of Information & Communications Studies Scoil an Léinn Eolais agus Cumarsáide UCD
S021 UCD School of Irish, Celtic Studies & Folklore Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD
S022 UCD School of Languages, Cultures & Linguistics Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta UCD
S023 UCD Sutherland School of Law An Scoil Dlí UCD
S024 UCD School of Mathematics & Statistics Scoil na Matamaitice agus na Staitisticí UCD
S025 UCD School of Medicine Scoil an Leighis UCD
S026 UCD School of Music Scoil an Cheoil UCD
S027 UCD School of Nursing, Midwifery & Health Systems Scoil an Altranais, an Cnáimhseachais agus na gCóras Sláinte UCD
S028 UCD School of Philosophy Scoil na Fealsúnachta UCD
S029 UCD School of Physics Scoil na Fisice UCD
S031 UCD School of Politics & International Relations Scoil na Polaitíochta agus Gnóthaí Idirnáisiúnta UCD
S032 UCD School of Psychology Scoil na Síceolaíochta UCD
S035 UCD School of Sociology Scoil na Socheolaíochta UCD
S036 College of Arts and Humanities Adm Riarachán Choláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí
S039 Central Office - UCD College of Social Sciences and Law Lár-Oifig Choláiste na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí
S041 UCD Clinton Institute for American Studies Institiúid Clinton don Léinn Mheiriceánaigh UCD
S042 UCD Applied Language Centre Lár-Ionad na dTeangacha Feidhmeacha UCD
S045 UCD Conway Institute of Biomolecular & Biomedical Research Institiúid Mhic Con Mí um Thaighde agus Oiliúint Bithphróiseála UCD
S046 UCD Humanities Institute Institiúid don Léann Daonna UCD
S047 UCD Geary Institute Institiúid Uí Ghadhra UCD
S048 UCD Earth Institute Institiúid Domhaneolaíochta UCD
S049 Medical Bureau of Road Safety An Biúró Liachta um Shábháilteacht ar Bhóithre
S052 National Virus Reference Laboratory An tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Víris
S053 UCD Chaplains Séiplínigh UCD
S054 UCD Student Centre Lárionad na Mac Léinn UCD
S055 Clubs, Societies & Students Union Clubanna, Cumainn & Aontas na Mac Léinn
S056 UCD Sports Centre Lárionad Spóirt UCD
S060 UCD Careers Network Líonra Gairmeacha UCD
S062 UCD Global UCD Ar Fud na Cruinne
S063 UCD Quality Assurance Dearbhú Cáilíochta UCD
S066 UCD Library Leabharlann UCD
S067 NovaUCD NovaUCD
S069 Office of Funded Research Support Services Oifig na Seirbhísí Tacaíochta Taighde Maoinithe
S070 Research Administration Riarachán Taighde
S071 National Institute for Bioprocessing Research & Training (NIBRT) An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála
S074 UCD Communications Office An Oifig Chumarsáide UCD
S075 Vice-President for University Relations An Leas-Uachtarán do Chaidreamh Ollscoile
S076 Newman House Teach Newman
S077 UCD President's Office Oifig an Uachtaráin UCD
S079 UCD Human Resources Acmhainní Daonna UCD
S081 Vice-President for International Affairs An Leas-Uachtarán do Ghnóthaí Idirnáisiúnta
S082 O'Reilly Hall Halla Uí Raghallaigh
S083 UCD Commercial, Residential and Hospitality Services Seirbhísí Fáilteachais, Tráchtála agus Cónaitheacha UCD
S084 Property Development Company Comhlacht do Fhorbairt Réadmhaoine
S085 Corporate & Legal Oifig Chorparáideach & Dlí
S086 Finance Office - Operations Oifig Airgeadais
S091 UCD Estate Services Seirbhísí Eastáit UCD
S092 Vice-President for Students An Leas-Uachtarán do Mhic Léinn
S093 Gaeltacht UCD Gaeltacht UCD
S094 UCD Nova Ltd Nova UCD Teo
S095 Maurice Kennedy Research Centre Ionad Taighde Maurice Kennedy
S096 Copi-Print Copi-Print
S098 Dublin Molecular Medicine Centre (DMMC) Ionad Míochaine Móilíní Bhaile Átha Cliath
S099 Graduate Studies Scoileanna Céimithe
S100 National Institute of Technology Management (NITM) Foras Náisiúnta Bhainistíocht na Teicneolaíochta
S104 Prog. Office-Arts & Humanities Oifig Chláir - Na hEalaíona agus na Daonnachtaí
S107 Language Laboratory Saotharlann Teanga
S108 Irish Institute for Chinese Studies Institiúid Síneach & Institiúid Confucius
S109 UCD John Hume Institute for Global Irish Studies Institiúid John Hume do Léann Domhanda Éireann UCD
S111 UCD Office of Registrar Oifig an Chláraitheora UCD
S112 Grad School-Arts/Humanities Scoil Chéimithe - Na hEalaíona agus na Daonnachtaí
S113 Graduate School - Business and Law Scoil Chéimithe an Ghnó agus Dlí
S115 Graduate School - Social Sciences and Law Coláiste na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí UCD – Scoil Chéimithe
S118 UCD IT Services Seirbhísí TF UCD
S120 Vice-President for Capital and Commercial Development An Leas-Uachtarán d'Fhorbairt Chaipitil agus Tráchtála
S121 Vice-President for Development An Leas-Uachtarán don Fhorbairt
S122 UCD Registry Clárlann UCD
S124 UCD Adult Education Centre Lárionad an Oideachais Aosaigh UCD
S128 Dublin Academic Healthcare Centre Ionad Cúraim Sláinte Acadúil Bhaile Átha Cliath
S131 Director of Access Stiúrthóir na Rochtana
S132 Student Counselling Comhairleoireacht Mac Léinn
S133 Student Health Sláinte Mac Léinn
S134 UCD Teaching & Learning Teagasc agus Foghlaim UCD
S135 Deputy-Registrar for Teaching and Learning Leas-Chláraitheoir don Theagasc agus don Fhoghlaim
S137 UCD School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science Scoil na Sláinte Poiblí, Fisiteiripe agus na hEolaíochta Spóirt UCD
S138 Welfare Leas
S139 UCD Institute for Discovery Institiúid um Fhionnachtain UCD
S141 Other Research Entities Aonáin Taighde eile
S142 UCD School of Agriculture & Food Science Scoil na Talmhaíochta agus Eolaíocht an Bhia UCD
S143 UCD School of Architecture, Planning & Environmental Policy Scoil na hAiltireachta, na Pleanála agus an Pholasaí Chomhshaoil UCD
S144 UCD School of Biosystems & Food Engineering Scoil na hInnealtóireachta Bithchórais agus na hInnealtóireachta Bia UCD
S145 UCD School of Civil Engineering Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta UCD
S146 UCD School of Electrical & Electronic Engineering Scoil na hInnealtóireachta Leictrí agus Leictreonaí UCD
S147 UCD School of Mechanical & Materials Engineering Scoil na hInnealtóireachta Meicniúla & Ábhar UCD
S148 UCD School of Veterinary Medicine Scoil an Leighis Tréidliachta UCD
S149 Lyons Farm Feirm Lyons
S150 UCD College of Engineering and Architecture Administration Office Oifig Riaracháin Choláiste na hInnealtóireachta agus na hAiltireachta UCD
S151 UCD College of Science Administration Office Oifig Riaracháin Choláiste na hEolaíochta UCD
S154 Institute of Public Administration An Foras Riaracháin
S155 Institute of Bankers Institiúid na mBaincéirí
S157 Innovation Academy Acadamh Nuálaíochta
S158 UCD Ad Astra Academy Acadamh Ad Astra UCD
S160 Campus Sports and Leisure Campas Spóirt agus Fóillíochta
S164 UCD Institute of Food and Health Institiúid Bia agus Sláinte UCD
S165 Beijing Dublin International College (BDIC) Coláiste Idirnáisiúnta Beijing-Baile Átha Cliath
S166 NCAD An Coláiste Náisiúnta Ealaíne & Deartha
S167 UCD Energy Institute Institiúid Fuinnimh UCD
S168 UCD Legal Gnóthaí Dlithiúla UCD
S169 UCD Safety, Insurance, Operational Risk and Compliance Office (SIRC) Oifig Sábháilteachta, Riosca Oibriúcháin, Árachais agus Comhlíontachta UCD
S170 UCD Global Ltd. UCD Ar Fud na Cruinne
S171 UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice Scoil an Pholasaí Shóisialta, na hOibre Sóisialta agus na Córa Sóisialta UCD
S172 Health Affairs Gnóthaí Sláinte
S173 Central Office - UCD College of Health and Agricultural Sciences Lár-Oifig Choláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte
S174 Global Engagement Rannpháirtíocht Dhomhanda
S175 NUI PTD Ltd.
S176 UCD Access & Lifelong Learning Ionad don Rochtain agus don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil UCD
S177 Student Advisers Comhairleoirí na Mac Léinn
S178 UCD Agile UCD Inniúil
S179 University Secretariat Rúnaíocht na hOllscoile
S180 Biomedical Facility Saoráid Bhithleighis
S181 UCD English Language Academy (ELA) Ltd Acadamh Béarla UCD (ELA) Teo
S182 PROVISIONS, GRANTS, GEN CHARGES Poist ón Bhuíon Ghinearált
S183 VP RESEARCH - SCHEMES Leas U. TAIGHDE - SCÉIMEANNA
S184 Coláiste Idirnáisiúnta Iompair Chang’an-Bhaile Átha Cliath
S185 Coláiste Idirnáisiúnta Eolaíochtaí na Beatha agus na Teicneolaíochta Guangzhou-Bhaile Átha Cliath
S186 Oifig Choláistí Comhpháirteacha UCD na Síne
S187 Allocation Unit College of Business Aonad Leithdháilte - Lár Oifig an Ghnó
S188 Allocation Unit College of Social Sciences & Law Aonad Leithdháilte - Lár-Oifig Choláiste na nEolaíochtaí Sóisialta & an Dlí
S189 Allocation Unit College of Arts & Humanities Aonad Leithdháilte - Lár-Oifig Choláiste na nEalaíon & na nDaonnachtaí
S190 Allocation Unit - Academic Affairs Aonad Leithdháilte - Gnóthaí Acadúla
S191 Allocation Unit - Bursar Core Aonad Leithdháilte - Sparánaí, Croílár
S192 Allocation Unit - Research Innovation Core Aonad Leithdháilte - Taighde & Nuálaíocht, Croílár
S193 Allocation Unit - Research Innovation Institutes Aonad Leithdháilte - An Institiúid Um Thaighde & Nuálaíocht
S194 Allocation Unit - University Relations Aonad Leithdháilte - Caidreamh Ollscoile
S195 Allocation Unit - Director of Human Resources Aonad Leithdháilte - Stiúrthóir Acmhainní Daonna
S196 Allocation Unit - President's Office Aonad Leithdháilte - Oifig An Uachtaráin
S197 Advance Centre – Professional Education for Digital Transformation
S198 Allocation Unit - College of Science Aonad Leithdháilte - Lár-Oifig na hEolaíochta
S199 Allocation Unit - College of Engineering & Architecture Aonad Leithdháilte - Lár-Oifig Choláiste na hInnealtóireachta & na hAiltireachta
S200 Allocation Unit - Provisions, Grants & General Charges Aonad Leithdháilte - Solárthairtí, Deontais, Táillí Ginearálta
S201 Allocation Unit - UCD China
S202 Allocation Unit - College of Health & Agricultural Sciences Aonad Leithdháilte - Lár-Oifig Choláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta & Sláinte
S203 Allocation Unit - Global Core Aonad Leithdháilte - UCD Ar Fud Na Cruinne, Croílár
S204 Institiúid Confucius UCD d'Éirinn
S205 Deontais agus Íocaíochtaí
S206 Tionscnaimh na hOllscoile
S207 Forlíonadh Pinsin
S208 Caiteachas na hOllscoile
S209 Ioncam Tráchtála
S210 Ciste de réir Feidhmíochta
S211 Taighde Maoinithe
157 rows took .06 seconds to run Export to Excel
For help with the above information, please email oifigeach.gaeilge@ucd.ie