IR10190 An Ghaeilge Acadúil

Academic Year 2022/2023

Is é sprioc an mhodúil seo taithí na mac léinn ar an réim acadúil den teanga a fhairsingiú agus a gcuid scileanna anailíse a dhoimhniú. Sa chéad leath den chúrsa, pléifear na hacmhainní leictreonacha Gaeilge is tábhachtaí don fhoghlaim agus don taighde, foghlaimeofar faoin gcaighdeán oifigiúil scríbhneoireachta agus faoi ghnéithe de mhórchanúintí na teanga. Sa dara leath den chúrsa, déanfar cleachtadh ar scileanna taighde ar nós léirmheas a scríobh agus cur i láthair a dhéanamh ar ábhar acadúil.

The purpose of this module is to increase the student's contact with the academic register of Irish and to deepen their analysis skills. The first half of the course introduces students to electronic research resources for Irish, familiarises them with the official writing standard for Irish and outlines the features of the major dialects. The second half of the course deals with research skills such as writing a review on a book and giving a presentation on an academic subject.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Tar éis dóibh an modúl seo a chríochnú, ba cheart go mbeadh na mic léinn in ann:
a) úsáid éifeachtach a bhaint as na hacmhainní leictreonacha Gaeilge is tábhachtaí chun dul i ngleic le tascanna scríbhneoireachta agus léitheoireachta agus chun taighde a dhéanamh sa Nua-Ghaeilge;
b) tras-scríobh a dhéanamh ar chaint sna trí mhórchanúint de réir nósanna sainithe tras-scríbhneoireachta;
c) léirmheas cruinn cuimsitheach a scríobh ar leabhar iomlán i nGaeilge;
d) na pointí lárnacha a bhaint as téacs acadúil i nGaeilge agus a chur i láthair go héifeachtach agus le súil ar an inrochtaineacht.

On completion of this module, students should be able to:
a) use effectively the most important electronic resources in Irish in order to tackle writing and reading tasks and research in the field of Modern Irish;
b) transcribe, according to specified conventions, speech from the three major dialects;
c) compose a well-written, comprehensive review of a full book in Irish;
d) extract the key findings from an academic text in Irish and present those findings to fellow students in an accessible way.

Indicative Module Content:

+ Réim Acadúil na Gaeilge | The academic register in Irish
+ Áiseanna leictreonacha teanga | Electronic language resources
+ Caighdeán Oifigiúil na Gaeilge | The Official Language Standard
+ Mórchanúintí na Gaeilge | The major dialects of Irish
+ Scileanna tras-scríbhneoireachta | Transcription skills
+ Scileanna léirmheastóireachta | Reviewing skills
+ Scileanna cur i láthair | Presentation skills
+ Scileanna léitheoireachta | Reading skills

1. Foghlaimeoidh na mic léinn conas foclóirí leictreonacha teanga (teanglann.ie, focloir.ie, tearma.ie) a úsáid go héifeachtach chun cabhrú leo téacsanna a thuiscint agus a scríobh iad féin.

2. Déanfaidh na mic léinn staidéar ar na trí mhórchanúint thraidisiúnta (Canúint Uladh, Canúint Chonnacht agus Canúint na Mumhan), déanfaidh siad cleachtaí ar an tras-scríobh agus ansin tabharfaidh siad faoin tras-scríobh don mheasúnú.

3. Foghlaimeoidh gach mac léinn faoi scileanna léirmheastóireachta, foghlaimeoidh siad stór focal a bhaineann leis na seánraí éagsúla a bheidh faoi chaibidil agus scríobhfaidh siad léirmheas ar théacs fada i nGaeilge. Pléifear an léirmheastóireacht go mion sna léachtaí roimh an spriocdháta agus cuirfear oiliúint ar na mic léinn maidir leis an gcóras tagartha.

4. Forbróidh na mic léinn scileanna cur i láthair, déanfaidh siad cleachtadh ar an bhfoghraíocht chruinn agus déanfar plé ar an dearadh éifeachtach don chur i láthair. Déanfaidh gach mac léinn cur i láthair ansin i bhfoirm réamhthaifeadta.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

12

Small Group

12

Practical

12

Specified Learning Activities

100

Autonomous Student Learning

60

Total

196

Approaches to Teaching and Learning:
+ Léachtaí | Lectures
+ Ranganna beaga teagaisc | Small group classes
+ Foghlaim sna ranganna Teanglainne | Teanglann-based classes
+ Foghlaim thascbhunaithe in Brightspace | Task-based learning in Brightspace
+ Ceachtanna ar scileanna éisteachta | Focussed exercises on aural skills
+ Quizeanna ar líne le béim ar an bhfoghlaim fhéinstiúrtha | Online quizzes encouraging development of autonomous learning
+ Cur i láthair ón mac léinn agus scileanna teicniúla taifeadta | Student presentations and technical recording skills 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Léirmheas: Roghnóidh an mac léinn úrscéal ag tús an téarma agus déanfaidh an mac léinn anailís air i léirmheas gonta cruinn 1,000 focal. Week 9 n/a Graded No

40

Continuous Assessment: Cleachtaí rialta ar líne: Sna cleachtaí seo a dhéanfar ar Brightspace ó sheachtain go chéile déanfar tástáil ar scileanna éisteachta agus ar eolas na mac léinn ar na canúintí agus ar an ngramadach. Throughout the Trimester n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

10

Class Test: Tras-scríobh 1: Éistfidh an mac léinn le mír éisteachta chanúnach 1-2 nóiméad ar fhad agus clóscríobhfaidh siad a gcloiseann siad de réir na gcoinbhinsiún tras-scríbhneoireachta a chuirtear ar fáil. Week 5 n/a Graded No

10

Class Test: Tras-scríobh 2: Éistfidh an mac léinn le mír éisteachta chanúnach 1-2 nóiméad ar fhad agus clóscríobhfaidh siad a gcloiseann siad de réir na gcoinbhinsiún tras-scríbhneoireachta a chuirtear ar fáil. Week 6 n/a Graded No

10

Presentation: Cur i láthair réamhthaifeadta: Roghnóidh an mac léinn alt ó comhartaighde.ie agus cuirfidh siad i láthair é i bhfoirm réamhthaifeadta (físeán 10 nóiméad ar fhad). Week 12 n/a Graded No

30


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Autumn No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment
• Group/class feedback, post-assessment
• Online automated feedback

How will my Feedback be Delivered?

1. Tras-scríobh: Déanfaidh an mac léinn 3 thras-scríobh nach gcuirfear gráid orthu (Tras-scríobh A, Tras-scríobh B, Tras-scríobh C) roimh dóibh tabhairt faoin dá thras-scríobh don mheasúnú agus gheobhaidh an mac léinn leagan iomlán den script mar aiseolas tar éis na n-iarrachtaí sin go léir le gur féidir leo iad a chur i gcomparáid leis an obair a rinne siad féin agus féinmheasúnú a dhéanamh. I gcás Thras-scríobh 1 agus Thras-scríobh 2 don mheasúnú, úsáidfear rúibric chun an obair a cheartú agus cuirfear an script iomlán ar fáil don mhac léinn trí Brightspace mar aiseolas. Feicfidh na mic léinn an rúibric roimh ré. 2. Léirmheas: Gheobhaidh an mac léinn an rúibric a úsáidfear chun gráid a chur ar an léirmheas roimh dóibh tabhairt faoin léirmheas. Ceartófar an léirmheas ar Brightspace leis an rúibric agus cuirfear aiseolas pearsanta ar fáil don mhac léinn trí Brightspace. 3. Cur i láthair: Gheobhaidh an mac léinn an rúibric a úsáidfear chun gráid a chur ar an gcur i láthair roimh dóibh tabhairt faoin ullmhúchán. Ceartófar an cur i láthair leis an rúibric sin agus cuirfear aiseolas pearsanta ar fáil don mhac léinn trí Brightspace.

Cabhróidh na leabhair seo a leanas le mic léinn a gcuid scileanna teanga a fhorbairt:

-- Daltún, S. (1970) Maidir Le Do Litir. Dara heagrán. Baile Átha Cliath: An Gúm.
-- Mac Lochlainn, A. (2015) In Ord is in Eagar. Dara heagrán. Baile Átha Cliath: Cois Life.
-- Mac Lochlainn, A. (2000) Cuir Gaeilge Air. Baile Átha Cliath: Cois Life.

Treoir don scríbhneoireacht atá i gCaighdeán Oifigiúil na Gaeilge. Tá sé le fáil ag:
-- Seirbhís Thithe an Oireachtais (2017). An Caighdeán Oifigiúil - an treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge [ar líne]. Ar fáil ag: http://www.oireachtas.ie/parliament/media/translators/An-Caighde%C3%A1n-Oifigi%C3%BAil-2017.pdf . [PDF]

Tá treoracha maidir le Córas Harvard le fáil anseo:
-- UCD Library (2017). Harvard Referencing Style [ar líne]. Ar fáil ag: http://libguides.ucd.ie/academicintegrity/harvardstyle‎
Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 Mon 14:00 - 14:50
Small Group Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 16:00 - 16:50
Small Group Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 14:00 - 14:50
Small Group Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 09:00 - 09:50
Small Group Offering 5 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 11:00 - 11:50
Conversation Class Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 12:00 - 12:50
Conversation Class Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Tues 14:00 - 14:50
Conversation Class Offering 3 Week(s) - 29, 30, 31, 32, 33 Tues 14:00 - 14:50
Conversation Class Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Thurs 13:00 - 13:50
Conversation Class Offering 5 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 Fri 10:00 - 10:50
Spring